กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมชุมนุมด้านศิลปวัฒนธรรม

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมชุมนุมด้านศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์  ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณห้องประชุมไพลิน  อาคาร 9 ชั้น 3  วิทยากรโดย คุณรพีพัสตร  ทิพย์จักร์ และ คุณอดิศักดิ์  วงค์อนุ เจ้าหน้าที่ด้านศิลปวัฒนธรรม บริษัท มัลลิกา ร.ศ.124 จำกัด