ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาสอบผ่านเป็นผู้ตัดสินฟุตซอล รุ่นที่ 7

ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาสอบผ่านเป็นผู้ตัดสินฟุตซอล รุ่นที่ 7 ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่
(1) นายณัฐวุฒิ ทองผาไพร
(2) นายขวัญเกล้า ทองมณไฑ
(3) นายวิจิตร จุ้นเอี่ยม
(4) นายพันธกานต์ นุชนารถ
(5) นายเอกณวัฒน์ แสงหงส์สิริโชติ
(6) นายวิสัย ใครหอม
(7) นายอภิลักษณ์ เหรียญทอง