ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ครั้งที่ 3