โครงการสัมมนาเรื่องการจัดการการกีฬาของประเทศไทย “โอกาสและความท้าทาย”

โครงการสัมมนาเรื่องการจัดการการกีฬาของประเทศไทย “โอกาสและความท้าทาย” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล (19 ก.พ. 61) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในโครงการสัมมนาเรื่องการจัดการการกีฬาของประเทศไทย “โอกาสและความท้าทาย” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการจัดการกีฬาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกและเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จำเป็นต้องสร้างบุคลากรเพื่อเข้าไปทำงานธุรกิจกีฬา ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีระบบ และเห็นว่าสถาบันการศึกษาหลายๆแห่งได้เปิดหลักสูตรในด้านนี้ จึงได้จัดการสัมมนานี้เพื่อสร้างความตื่นรู้เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของวงการกีฬา มีความรู้ ความเข้าใจ มีโอกาสและความท้าทายของการเป็นนักจัดการการกีฬา ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพวงการกีฬา พร้อมได้รับแรงบันดาลใจและสามารถมองเห็นโอกาสและความท้าทายในการประกอบอาชีพ ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยเป็นการบรรยายในหัวข้อ 5 ข้อ 1.สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการออกกำลังกาย 2.การส่งเริมกีฬาเพิ่อสุขภาพในแต่ละ GEN 3.การพัฒนากีฬาไปสู่การเป็นกีฬาอาชีพ 4.การจัดการสโมสรกีฬาฟุตบอลท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 5.บทบาทหน้าที่ของสื่อกีฬา และแบ่งกลุ่มให้ทำกิจกรรมและระดมความคิดเห็น