กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามิติใหม่แห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR

สาขาเทคโนโลบีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามิติใหม่แห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี