กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560

กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ และกิจกรรมมหกรรมกีฬาพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. เชิดชาย ดวงภมร กล่าวเปิดงาน และ ดร.มิตภาณี พุ่มกล่อม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานประกอบไปด้วยการแข่งเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งกีฬาพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้องหางเครื่อง รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี