นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางสาวมุกดา แผนประดิษฐ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

วันเสาร์ 17 มีนาคม 2561 ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสภา อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางสาวมุกดา แผนประดิษฐ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ (Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival : BRICC Festival 2018) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์