นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาสอบผ่านเป็นผู้ตัดสินฟุตซอล รุ่นที่ 7

วันเสาร์ 17 มีนาคม 2561 ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสภา อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาสอบผ่านเป็นผู้ตัดสินฟุตซอล รุ่นที่ 7 ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่
(1) นายณัฐวุฒิ ทองผาไพร
(2) นายปรัญเกล้า ทองมณไฑ
(3) นายวิจิตร จุ้นเอี่ยม
(4) นายพันธกานต์ นุชนารถ
(5) นายเอกณวัฒน์ แสงหงส์สิริโชติ
(6) นายวิสัย ใครหอม
(7) นายอภิลักษณ์ เหรียญทอง