บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ในวันที่ 21 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอัขราวิสุทธิ์” ณ ชั้น8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รองอธิการบดี ผศ.สุรีวรรณ แจ้งจิตร ผู้ช่วยอธิการบดีและดร.บรรจบพร อินดี หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอัขราวิสุทธิ์” จัดทำขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างจุฬาฯกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ในการตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนงานวรรณกรรม ร่วมถึงเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทำอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอื่น