นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2560 ณ ห้องสภา อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. การแสดงความยินดีกับ ผศ.อานนท์ วันลา คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560
  2. การแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันอ่านฟังเสียงโครงการอ่านฟังเสียง ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ กรุงเทพฯ ดังนี้

2.1 นางสาวสวิตา หวานล้ำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านฟังเสียงประเภทหญิง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2.2 นายมาโนช พลายละหาร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอ่านฟังเสียงประเภทชาย

  1. การแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการประกวด สุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกภาคกลาง หัวข้อ ลดโลกร้อน ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดังนี้

3.1 นางสาวสวิตา หวานล้ำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

3.2 นายมาโนช พลายละหาร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย

โดยนักศึกษาทั้ง 2 คน จะเป็นตัวแทนภาคกลางในการประกวดสุนทรพจน์ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย