ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งคำขวัญเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 ในหัวข้อ “การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการใช้ภาษาไทย”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะค

Read more

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0”

สำนักงานเลขาธิการสภา

Read more